موسسه تحقیقی لگاتوم در رتبه‌بندی سالانه‌اش از میان ۱۴۹ کشور، افغانستان را پس از از یمن در ردیف ۱۴۸‌ ام قرار داده و به خاطر عملکرد ضعیف در تمامی حوزه‌های مورد مطالعه این پژوهش، دومین کشور نامرفه شناخته است.
این رتبه‌بندی در کل، بر اساس مقایسه سطح رفاه مردم در حوزه‌های اقتصاد، فرصت‌های کاری، حکومت‌داری، آموزش، صحت، امنیت و مصئونیت، آزادی‌های فردی و سرمایه اجتماعی صورت گرفته است.
بر اساس این تحقیق، افغانستان در حوزه آزادی‌های فردی، آخرین کشور شده و در حوزه‌های سرمایه اجتماعی، مصئونیت و امنیت و حکومت‌داری، رتبه پنجم بدترین های این موسسه را اشغال کرده است.
بهترین رتبه‌ای را که افغانستان در این پژوهش داشته، در حوزه‌های اقتصاد و محیط کاری بوده که از میان ۱۴۹ کشور، به ترتیب در رتبه‌های ۱۲۵ و ۱۲۷ قرار گرفته است.
در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۶ موسسه تحقیقی لگاتوم، نیوزیلند در رتبه اول قرار گرفته و مرفه‌ترین کشور جهان شناخته شده و یمن با رتبه ۱۴۹، نامرفه‌ترین کشور جهان شناخته شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: