امروز صدها تن از باشندگان شمال شهر فیروز کوه به حمایت از نظامیان افغان وبرضد جنگجویان داعش راهپیمایی کردند.
این افراد از اداره محلی غور خواستند برای انان اجازه داده شود تا درعملیات سرکوبی داعش همراه با نیروهای امنیتی وارد جنگ شوند.
درهمین حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید نیروهای امنیتی تاکنون ضربات کوبنده ای به پیکر داعش واردند ودر حال حاضر ضروریت نیست که محل محل وارد جنگ شوند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: