نمایشگاه بازنگری آثار پل نش در گالری “تیت” شهر لندن، مروری است بر کارهای این هنرمند سوررئال بریتانیایی در طول زندگی حرفه ای اش.
صحنه های خوف آوری که نش در سنگرهای جنگ جهانی اول تجربه کرد، تأثیر روحی و روانی شدیدی بر او گذاشت.
استل لووت، منتقد هنری می گوید نقاشی های نش جنگ و ویرانی ای که روی او زخم روحی عمیقی به جا گذاشت را بازتاب می دهند.
“او از ضایعه روانی بعد از جنگ خیلی رنج می برد. و از طریق کشیدن چشم اندازهای طبیعی درمان می شد. او بقدری از دیدن بلایی که بشر به سر طبیعت وارد کرده بود، انفجار، جنگ، نه تنها رو زمین بلکه در هوا شوکه شده بود که باعث درماندگی او شده بود.”
نقاشی های او بیشتر تصاویر معروف از جبهه غربی هستند.
لووت معتقد است که نقاشی های نش می تواند یک هشدار حتی برای دنیای امروز باشد.
“خیلی برای امروز بجا است که به کارهای نش نگاه کنیم. انگار نش اینها را امروز کشیده. وقتی به “جنگل” در بندرگاه کاله نگاه می کنیم، جنگل مهاجران در کاله. و شرایط وحشتناکی که در آنجا هست.”

غیرعادی است که نش در هر دو جنگ جهانی اول و دوم به عنوان «هنرمند جنگ» خدمت می کرد.
در طول جنگ جهانی دوم او در آکسفوردشایر بود که الهام بخش نقاشی هایش، قبرستان هواپیماهای داغان آلمانی بود که در آسمان بریتانیا منهدم شده بودند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: