وزیر مالیه از مجلس سنا خواست تا دو هفته دیگر بودجه سال ۱۳۹۶ را تائید کند.
اکلیل حکیمی که امروز بودجه سال آینده را به مجلس سنا تشریح می کرد تأکید کرد که این بودجه بر اساس تعهدات حکومت افغانستان به جامعه جهانی و رشد اقتصادی در کشور، تهیه شده‌است.
آقای حکیمی گفت، بخش اعظم این بودجه به بخش های امنیتی و ساخت زیر بناها اختصاص داده شده‌است.
قرار است پس از تائید مجلس سنا بودجه سال ۱۳۹۶ برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شود.
مجموع بودجه سال ۱۳۹۶، ۴۶۶ میلیارد افغانی است که ۲۸۸ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد آن بودجه انکشافی می‌باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: