آدم ربایی در هرات همچنان ادامه دارد، این موضوع در حالی افاده میگردد که روزگذشته پولیس هرات یک نوجوان را از چنگال آدمربایان آزاد کرد.
در عین حال درخبرنامه این نهاد امنیتی آمده است که این فرد توسط ماموران حوزه چهارم درهمان منطقۀ دریک عملیات از پیش تعیین شده آزاد شده است.
این در حالیست که خبرنامه می افزاید، آدم ربایان توانسته اند از این عملیات جان سلام به در برند
اما تحقیقات دراین زمینه همچنان جریان دارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: