دادستانی کل می‌گوید، با فساد در هر سطحی از حکومت مبارزه خواهد شد.
این اظهارات، به دنبال تعلیق کار عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، صورت می‌گیرد.
آصف فیاض رییس اطلاعات و ارتباط عامه دادستانی کل گفت:” دادستانی کلو در کل رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم گرفتند که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری را ایجاد کنند. و با ایجاد این مرکز، در حقیقت راه را برای به محاکمه کشانیدن افراد و اشخاصیکه در قضایای کلان فساد اداری دست دارند، باز کند.”
ریاست جمهوری می‌گوید، آن‌ها منتظر تحقیق هیئت مؤظف در رابطه به پرونده وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می‌مانند.
مقام ها در ارگ می‌گویند که عبدالرزاق وحیدی به دخیل بودن در مواردی از فساد مالی متهم شده‌است.

 

دادستانی کل از مبارزه جدی با فساد اداری و مالی اطمینان داد

دادستانی کل از مبارزه جدی با فساد اداری و مالی اطمینان داد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: