گزارش ها از روسیه حاکی از آن است که دولت این کشوراتهام دست داشتن در توطئه برای قتل نخست وزیر مونته نگرو را رد کرده است.ص
مقامهای قضایی مونته نگرو ملی گرایان روس را به تلاش برای سوء قصد به جان میلو یوکانوویچ، نخست وزیر مونته نگرو و کودتا برای براندازی دولت این کشور متهم کرده بودند.
میلیوج کاتنیچ، رییس دادستانی ویژه مونته نگرو گفته است که مدرکی مبنی بر دخالت دولت روسیه در این ماجرا وجود ندارد اما دو شهروند اهل روسیه در این توطئه مشارکت داشتند که حالا مشخص نیست کجا هستند.
این در حالیست که حدود سه هفته قبل و در جریان برگزاری انتخابات، حدود بیست نفر در مونته نگرو به اتهام توطئه برای ترور نخست وزیر مونته نگرو در این کشور بازداشت شدند. دستگاه قضایی مونته نگرو می گوید این افراد می خواستند همزمان با ترور نخست وزیر، پارلمان کشور را اشغال کنند تا در نهایت دولتی نزدیک به روسیه بر سر کار بیاید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: