جلسه کمیته مشترک امنیت و مصؤنیت خبرنگاران و رسانه ها، تحت ریاست معاونت دوم رییس جمهور برگزار شد.
به گزارش دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، آقای دانش ایجاد کمیته مشترکِ امنیت و مصؤنیت خبرنگاران و رسانه ها را درجهت نهادینه شدن آزادی بیان گامی مهم عنوان کرد و افزود که سرعت و دقت در بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران، زمینه امنیت و دسترسی شفاف و سریع به اطلاعات همگانی را در کشور افزایش می دهد.
در جلسه تصمیم گرفته شد که وزارت امور داخله و اداره دادستانی کل درهماهنگی باهم، گزارش جامعی از قضایای خشونت علیه خبرنگاران تهیه کرده و در زودترین زمان در اختیار کمیته قرار دهند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: