طرح ‘اجباری‌سازی سوادآموزی’ روز گذشته در جلسه کمیته ملی سوادآموزی تحت ریاست سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، تایید شد.
آقای دانش مبنای این طرح را مفاد ۳۷ قانون معارف عنوان کرد و افزود که تطبیق این طرح، مکلفیت قانونی ادارات ذی‌دخل می باشد.
این طرح پس از بررسی و دیدگاه‌های اعضای جلسه، مورد تأیید قرار گرفت و فیصله شد که به دلیل اهمیت و ضرورت تعدیل برخی از قوانین و از آنجا که یک برنامه مهم ملی است، برای تأیید نهایی به کابینه ارائه شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: