خرس سفید با نوازش سگ، محبت خود را نشان داد.
دیوید د مول کانادایی فیلم ویدئوی احساساتی را در اینترنت منتشر کرد که در آن خرس سفید سر سگ اسکیمو را نوازش می کند.
د مول در یک شرکت کوچک به عنوان راهنمای گردشگری کار می‌کند و جاهایی را به گردشگران نشان می دهد که در آنجا می توان خرس سفید و دیگر جانوران را دید.
این فیلم را در شهر کوچک “مانیتوب” کانادا گرفت.
به گفته د مول، وی انتظار داشت خرس خشمگین شود ، اما در عوض با صحنه چنین ابراز احساسات محبت آمیزی روبرو شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: