موضوع برنامه: نقش فعالیت های شهروندخبرنگاری در کاهش خشونت علیه زنان

مهمان برنامه: ماریا بشیر فعال حقوق زنان و رییس پیشـین دادستانی هــرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :