معاون اول مجلس نمایندگان می‌گوید که گروه داعش برنامه دارد تا در هر ولسوالی کشور دوصد خانواده را به عنوان مهاجر جابجا کند.
ظاهر قدیر، معاون اول مجلس روز گذشته در نشست عمومی این مجلس گفت: برای داعش برنامه ها طوری طرح ریزی شده تا در هر ولسوالی افغانستان دوصد خانواده در لباس مهاجر جابجا کنند.
آقای قدیر افزود: این دوصد خانواده مامور هستند در مدت یک سال هشت صد خانواده دیگر را با خود هم‌فکر بسازند.
وی همچنان از عملکرد نیروهای امنیتی انتقاد کرد و گفت: حکومت با این همه امکانات و تجهیزات نظامی چرا نمی‌تواند تنها در ننگرهار، ۴۰۰ داعشی را نابود کند و به مردم هم اجازه نمی دهد که داعش را از بین ببرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: