ادارۀ کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در افغانستان می‎گوید برای کمک به عودت کنند‎گان منابع مالی کافی در اختیار ندارد.
نادر فرهاد سخنگوی این اداره گفت کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان سعی دارد که حداقل تا دریافت منابع مالی دیگر جریان عودت کنندگان کاهش یابد تا افغان‎ها با مشکلات بیشتری روبرو نشوند.
آقای فرهاد می‎افزاید که امسال حدود یک ملیون مهاجر افغان یا از کشورهای خارجی برگشت کرده‎اند ویا در داخل کشور بیجا شده‎اند که برای رفع نیازمندی‎های آن‎ها نسبت به سال‎های گذشته به بودجۀ بیشتری نیاز است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: