فعالان مدنی و حقوق بشری در هرات از برخورد بد با زنان در محیط کاری سخت انتقاد کردند.
این فعالان زنان ضمن نگرانی از افزایش خیابان آزاری و حضور کم رنگ شان در اداره های دولتی هرات، از مقام ها می خواهند تا به این مشکلات به گونۀ جدی برخورد نمایند.
خنده‌، حرف‌های بی‌مورد و نگاه‌های دوامدار از جمله موارد آزار و اذیت زنان در هرات گفته می‌شود.

 

نگرانی زنان هرات از پدیدۀ خیابان آزاری

نگرانی زنان هرات از پدیدۀ خیابان آزاری

این مطلب را به اشتراک بگذارید: