وزارت معارف افغانستان می‌گوید برای پنج سال آینده به سه صد میلیارد افغانی بودجه نیاز دارد.
ابراهیم شینواری معین تدریسی این وزارت امروز در یک نشست خبری گفت این پول برای پیشرفت و کیفیت معارف مهم است.
وی همچنان وعده داد اصلاحات اساسی در بخش های مختلف این وزارت به زودی انجام می شود.
وزارت معارف در حالی از کمبود بودجه می گوید که اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور چند روز پیش گفته بود با وجود اینکه دو ماه به پایان سال مالی باقی مانده وزارت ها تا کنون نتوانسته اند ۶۵ درصد بودجه انکشافی شان را به مصرف برسانند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: