در هفتۀ نخست سال ۲۰۱۷ میلادی، بیش از ۹۴۰۰ پناهجوی افغان، از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند.
سازمان ملل متحد با بیان این مطلب گفته است که از وضعیت بازگشت کنندگان به افغانستان نگران هست؛ به‌خاطری که دولت در زمینۀ کمک به این بیجا شدگان ناتوان است.
ماتهاو گرایدن سخنگوی سازمان ملل متحد در کشور گفته است که اکثر بازگشت کنندگان جوانان می‌باشند.
بر بنیاد آمار ارایه شده از سوی ادارۀ پناهجویان سازمان ملل متحد، در هفتۀ نخست سال ۲۰۱۷، حدود ۱.۶۵۰ تن از افغان‌های بی اسناد از پاکستان و نزدیک به ۷.۸۰۰ تن هم از ایران اخراج شده‌اند.
این در حالی‌است که در سال ۲۰۱۶ بیش از ۷۰۰ هزار افغان بدون اسناد از ایران و پاکستان به کشور شان باز گشته‌اند، اما امکانات برای آنها در افغانستان در حدی که باید باشد، وجود ندارد.

 

پناهجویان افغان در حال بازگشت به کشورشان هستند

پناهجویان افغان در حال بازگشت به کشورشان هستند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :