ریاست جمهوری با صدور حکمی تمامی ۱۳ کمیشنر پیشین کمیسیون های انتخاباتی را به عنوان مشاوران تازه رییس جمهور در بخش های مختلف منصوب کرد.
در حکمی که از سوی ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که ارگ برای استفاده از تجارب این افراد خبره در بخش های مختلف، دست به انتصاب شان بعنوان مشاوران جدید ریاست جمهوری زده است.
همچنان گفته شده است که تمامی امکانات موجود در نزد این افراد همچنان مقرر شدن شان در جاهای دیگر، باقی خواهد ماند.
این افراد درحالی به جمع مشاوران ریاست جمهوری افزوده می شوند کمیسیون های پیشین انتخاباتی بعنوان عاملین اصلی رسوایی بزرگ انتخاباتی دوسال پیش افغانستان قلمداد می شوند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: