امروز طی محفلی ۱۰۸ ساتنمن از یک دوره آموزشی سند فراغت به دستاوردند.
امروز طی مراسمی ۱۰۸ ساتنمن پولیس از سوی مرکز تربیوی پولیس ملی زون ۶۰۶ انصار سند فراغت بدست آوردند.
در این محفل شماری زیادی از مسولین مرکز تربیوی پولیس حضور داشتند.
سمونوال الله نور محمدس فرمانده مرکز تربیوی پولیس ملی می گوید این منسوبین به زودی د رچوکات پولیس ملی مصروف وظیفه خواهند شد.
پولیس ملی کشور در حال حاضر در حدود ۱۶۰ هزار نفرمی رسید که در ولایات مختلف کشور مشغول وظیفه اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: