صدراعظم کشور بلغارستان می‌گوید، شماری از مهاجران افغان در این کشور به افغانستان برگشت داده می شوند.
بویکو بوریسوف بلغارستان، در هرمنلی جایی که مهاجران یک کمپ روز پنجشنبه با پولیس برخورد کردند، گفت:
یک گروه پنج نفری از مهاجران افغان از بلغارستان اخراج خواهند شد و بنابر ملحوظات امنیتی، فوراً به کشور شان بازگردانده می‌شوند.
روز پنجشنبه در اثر درگیری بین پولیس بلغارستان و مهاجران یک کمپ که اکثریت آنها افغان خوانده شده‌اند شش پولیس زخمی شدند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: